, Dziennik Ustaw z 1991 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

Dziennik Ustaw z 1991 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Dodatki na twojego portala lub stronę www.

Temat: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Procedura nr SP/ 1/03 Skrócony opis sprawy: Informacje o danych przedmiotowych /grunty.budynki,lokale/ są jawne. Informacje o danych podmiotowych /właściciel,użytkownik,władający/ są udzielane z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych /Dz.U.Nr 133,poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Informacje z danych ewidencyjnych udostępniane są odpłatnie w formie wypisów i wyrysów na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych ,w ... druku wg wzoru opublikowanego,jako załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych ,zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych /Dz.U.80,poz.522 / - gdy informacji żąda inna osoba niż właściciel. Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo Powiatowe – Kancelaria Ogólna, pokój nr 25. lub osobiście pokój nr 1 Wydział Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie Podstaw prawna: - art.24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami), - § 44 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) Inne informacje: Wniosek powinien być złożony wraz z uiszczoną opłatą skarbową w postaci znaków opłaty skarbowej,której wysokość określa się na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r o opłacie skarbowej / Dz. U.Nr 86,poz.960 z późniejszymi zmianami/ Ulgi: Wolne od opłat za udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego są sprawy załatwiane zgodnie z: - art.121 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Dz.U. Nr 162,poz.1118 z późniejszymi zmianami/, - art 155 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne /Dz.U. Nr 115,poz.1229 z późniejszymi zmianami/ - art.36 par 1a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U.Nr 36,poz.161 z roku 1991 z późniejszymi zmianami/ Dostępne druki w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie: Wniosek o sporządzenie wyrysu i wypisu z operatu ewidencyjnego, Wniosek o udostępnienie danych ze...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=205